WAZNIEJSZE UCHWAŁY REGULAMINU

 

§ 8

 1. Działka w ROD nie może być wykorzystywana do innych celów, niż określone w ust.1, a przede wszystkim obowiązuje całkowity zakaz prowadzenia na działce działalności gospodarczej oraz wynajmowania części lub całej działki.

§ 11

 1. Działkowiec ma w szczególności obowiązek:
 1. przestrzegać ustawę,
 2. przestrzegać zasad współżycia społecznego,
 3. użytkować przydzieloną mu działkę zgodnie z ustawą i regulaminem,
 4. działać w interesie ROD,
 5. uiszczać opłaty uchwalone przez uprawnione statutem organy PZD w terminie przez nie ustalonym, a w przypadku zwłoki – wraz z obowiązującymi odsetkami ustawowymi,
 6. aktualizować dane osobowe i adres do korespondencji,
 7. otaczać opieką mienie ROD.

§ 30

 1. Zarząd ROD może wypowiedzieć umowę dzierżawy działkowej, nie później niż na miesiąc naprzód, na koniec miesiąca kalendarzowego, jeżeli działkowiec jest w zwłoce z zapłatą opłat ogrodowych lub opłat związanych z utrzymaniem działki na rzecz stowarzyszenia ogrodowego za korzystanie z działki co najmniej przez 6 miesięcy pomimo uprzedzenia go na piśmie o zamiarze wypowiedzenia umowy i wyznaczenia dodatkowego, miesięcznego terminu do zapłaty zaległych i bieżących należności.

     Pisemne wezwanie, o którym mowa w ust.1 doręcza się działkowcowi bezpośrednio za pokwitowaniem lub za pośrednictwem poczty za zwrotnym potwierdzeniem odbioru.

Koszty wezwania obciążają działkowca

§ 55

Działka jest integralną częścią ROD i powinna być zagospodarowana zgodnie z regulaminem

 1. Granice działki muszą być zgodne z planem zagospodarowania ROD i trwale oznakowane.
 2. Zmiana granic działki wymaga uprzedniej zmiany planu zagospodarowania ROD.
 3. Obowiązek przywrócenia zgodności granic działki z planem zagospodarowania ROD spoczywa na zarządzie ROD. Jednakże obowiązek ten obciąża działkowca, jeżeli samowolnie naruszył granice działki.

§ 91

 1. Wstęp na działkę w czasie nieobecności działkowca lub jego rodziny jest zabroniony.
 2. Przepisy ust. 1 nie mają zastosowania w przypadku zagrożenia życia lub mienia.

§ 10

 1. W istniejącym ROD prawo do działki ustanawia zarząd ROD na podstawie umowy dzierżawy działkowej zawartej z działkowcem.

§ 85

W ROD zabrania się:

zanieczyszczania działek, alejek, dróg, rowów melioracyjnych, terenów przylegających do działki oraz otoczenia ogrodu wszelkimi

 1. odpadami, w tym pochodzącymi z działki, np. gałęzie, chwasty,
 2. wrzucania do ogrodowych pojemników na śmieci części roślin oraz nie pochodzących z działki odpadów komunalnych,
 3. gromadzenia i przechowywania na działce przedmiotów niepotrzebnych do uprawy, a obniżających jej estetyczny wygląd, a także wszelkich odpadów, w tym nie pochodzących z działki,
 4. wznoszenia szop, komórek, toalet wolnostojących, klatek itp.,
 5. spalania na terenie ROD wszelkich odpadów oraz wypalania traw,

§ 57

 1. Działka musi być wyposażona w kompostownik.
 2. Kompostownik oraz pojemniki z nawozami płynnymi należy umieszczać w zacienionej części działki, w miejscu mniej widocznym, w odległości co najmniej 1 m od granic działki.
 3. Działkowiec ma obowiązek kompostować odpady pochodzenia organicznego, a w szczególności pochodzące z działki części roślin.