Zawiadomienie o Walnym Zebraniu Sprawozdawczym

 

Walne zebranie sprawozdawcze dla członków PZD odbędzie się w dniu 05 sierpnia 2021 r. DOMU DZIAŁKOWCA ul. Krzywa 14 Oleśnica.

I termin – godzina 16:30
II termin – godzina 17:00

Proponowany porządek obrad:
1.    Otwarcie zebrania.
2.    Wybór Przewodniczącego i Prezydium zebrania. Wyznaczenie protokolanta.
3.    Zatwierdzenie regulaminu walnego zebrania sprawozdawczego.
4.    Zatwierdzenie porządku obrad.
5.    Zatwierdzenie regulaminu walnego zebrania sprawozdawczego
6.    Wybór Komisji Mandatowej, Komisji Uchwał i Wniosków.
7.    Sprawozdanie Zarządu ROD z działalności za 2019/2020 r. (merytoryczne i finansowe).
8.    Sprawozdanie Komisji Rewizyjnej ROD za 2019/2020 r.
9.    Ocena działalności Zarządu ROD za 2019/2020 r. przez Komisję Rewizyjną ROD wraz z wnioskami.
10.    Dyskusja.
11.    Sprawozdanie Komisji Mandatowej.
12.    Sprawozdanie Komisji Uchwał i Wniosków, przedstawienie projektów uchwał i głosowania: 
1)    Zatwierdzenia sprawozdania z działalności Zarządu ROD za 2019/2020 r.
2)    Zatwierdzenia sprawozdania finansowego za 2019/2020 r.
3)    Zatwierdzenia sprawozdania z działalności Komisji Rewizyjnej ROD w 2019/2020 r.
13.    Projekt planu pracy na 2021 r.
14.    Projekt preliminarzy finansowych ROD na 2021 r.
15.    Ocena preliminarza finansowego ROD na 2021 r. przez Komisję Rewizyjną ROD.
16.    Dyskusja.
17.    Sprawozdanie Komisji Uchwał i Wniosków, przedstawienie projektów uchwał i głosowania w sprawach:
1)    Uchwalenie opłat ogrodowych i terminu ich wnoszenia w 2021 r.
2)    Uchwalenie realizacji zadania inwestycyjnego (remontowego), w tym partycypacji finansowej działkowców* ,
3)    Uchwalenie innych uchwał dotyczących działalności ogrodu.
4)    Uchwalenie planu pracy na 2021 r.
5)    Uchwalenie preliminarza finansowego na 2021 r.
18.    Sprawy różne.
19.    Zakończenie obrad.

Uprawnieni do udziału w walnym zebraniu członkowie PZD będą mogli zapoznać się z materiałami sprawozdawczymi w dniach 26 i 29 lipca 2021 r. w godzinach 16:00-20:00 w budynku Zarządu ROD

Komunikat Zarządu R.O.D. „RÓŻA”

 

Zarząd ROD "RÓŻA" w Związku ze stanem epidemicznym i wynikającymi z tego tytułu ograniczeniami przesłał poprzez Gospodarzy ogrodów informacje o wysokości i terminie wnoszenia opłaty ogrodowej, opłaty energetycznej oraz opłaty za wywóz śmieci z terenu ROD w 2021r.

        Dziękujemy wszystkim Działkowcom za zrozumienie w tym trudnym czasie oraz prosimy o regulowanie w terminie opłaty za prąd i działkę za rok 2021. O jej wysokości możemy dowiedzieć się także  telefonicznie  pod numerem 887 880 071 

 

Termin zapłaty upłynął z końcem czerwca 2021, po tym terminie naliczane są ustawowe odsetki.

Uprzejmie informujemy, że kasa jest nieczynna :

do odwołania

 Płatności można dokonywać poprzez przelew na poniższe konto:

Bank Spółdzielczy: 34 9584 0008 2001 0000 0185 0001

                                                         lub poprzez otrzymany blankiet wpłat w Banku Spółdzielczym bez prowizji

W tytule przelewu proszę o dopisanie: numeru ogrodu i działki  oraz  danych osobowych właściciela działki.

ZABRANIA SIĘ W ROD?

 • Zanieczyszczania działek, alejek, dróg, rowów, terenów przylegających do działki oraz otoczenia ogrodu wszelkimi odpadami, w tym pochodzącymi z działki, np. gałęzie, chwasty (§ 68 pkt 1);
 • wrzucania do ogrodowych pojemników na śmieci części roślin oraz niepochodzących z działki odpadów komunalnych (§ 68 pkt 2); Jak widać do kubłów nie wolno wrzucać gałęzi, trawy, porażonych roślin takich jak pomidory, ogórki Obowiązuje prosta zasada więcej kubłów, więcej śmieci, więcej płacimy jako działkowcy                               

 

 

WAZNIEJSZE UCHWAŁY REGULAMINU

 

§ 8

 1. Działka w ROD nie może być wykorzystywana do innych celów, niż określone w ust.1, a przede wszystkim obowiązuje całkowity zakaz prowadzenia na działce działalności gospodarczej oraz wynajmowania części lub całej działki.

§ 11

 1. Działkowiec ma w szczególności obowiązek:
 1. przestrzegać ustawę,
 2. przestrzegać zasad współżycia społecznego,
 3. użytkować przydzieloną mu działkę zgodnie z ustawą i regulaminem,
 4. działać w interesie ROD,
 5. uiszczać opłaty uchwalone przez uprawnione statutem organy PZD w terminie przez nie ustalonym, a w przypadku zwłoki – wraz z obowiązującymi odsetkami ustawowymi,
 6. aktualizować dane osobowe i adres do korespondencji,
 7. otaczać opieką mienie ROD.

§ 30

 1. Zarząd ROD może wypowiedzieć umowę dzierżawy działkowej, nie później niż na miesiąc naprzód, na koniec miesiąca kalendarzowego, jeżeli działkowiec jest w zwłoce z zapłatą opłat ogrodowych lub opłat związanych z utrzymaniem działki na rzecz stowarzyszenia ogrodowego za korzystanie z działki co najmniej przez 6 miesięcy pomimo uprzedzenia go na piśmie o zamiarze wypowiedzenia umowy i wyznaczenia dodatkowego, miesięcznego terminu do zapłaty zaległych i bieżących należności.

     Pisemne wezwanie, o którym mowa w ust.1 doręcza się działkowcowi bezpośrednio za pokwitowaniem lub za pośrednictwem poczty za zwrotnym potwierdzeniem odbioru.

Koszty wezwania obciążają działkowca

§ 55

Działka jest integralną częścią ROD i powinna być zagospodarowana zgodnie z regulaminem

 1. Granice działki muszą być zgodne z planem zagospodarowania ROD i trwale oznakowane.
 2. Zmiana granic działki wymaga uprzedniej zmiany planu zagospodarowania ROD.
 3. Obowiązek przywrócenia zgodności granic działki z planem zagospodarowania ROD spoczywa na zarządzie ROD. Jednakże obowiązek ten obciąża działkowca, jeżeli samowolnie naruszył granice działki.

§ 91

 1. Wstęp na działkę w czasie nieobecności działkowca lub jego rodziny jest zabroniony.
 2. Przepisy ust. 1 nie mają zastosowania w przypadku zagrożenia życia lub mienia.

§ 10

 1. W istniejącym ROD prawo do działki ustanawia zarząd ROD na podstawie umowy dzierżawy działkowej zawartej z działkowcem.

§ 85

W ROD zabrania się:

zanieczyszczania działek, alejek, dróg, rowów melioracyjnych, terenów przylegających do działki oraz otoczenia ogrodu wszelkimi

 1. odpadami, w tym pochodzącymi z działki, np. gałęzie, chwasty,
 2. wrzucania do ogrodowych pojemników na śmieci części roślin oraz nie pochodzących z działki odpadów komunalnych,
 3. gromadzenia i przechowywania na działce przedmiotów niepotrzebnych do uprawy, a obniżających jej estetyczny wygląd, a także wszelkich odpadów, w tym nie pochodzących z działki,
 4. wznoszenia szop, komórek, toalet wolnostojących, klatek itp.,
 5. spalania na terenie ROD wszelkich odpadów oraz wypalania traw,

§ 57

 1. Działka musi być wyposażona w kompostownik.
 2. Kompostownik oraz pojemniki z nawozami płynnymi należy umieszczać w zacienionej części działki, w miejscu mniej widocznym, w odległości co najmniej 1 m od granic działki.
 3. Działkowiec ma obowiązek kompostować odpady pochodzenia organicznego, a w szczególności pochodzące z działki części roślin.